Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ

(Ζητήστε βοήθεια από το λογιστή σας)

  1. Μέχρι τις 22.02.2024 υποβάλω αίτηση μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε.
  2. Επιλέγω τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) που αντιστοιχεί στην ασφαλισμένη κατοικία μου και τον συσχετίζω με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  3. Αν στην ίδια κατοικία αντιστοιχούν περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια επαναλαμβάνω τη διαδικασία για κάθε αριθμό συμβολαίου.
  4. Αν έχω και άλλες ασφαλισμένες κατοικίες, επαναλαμβάνω τη διαδικασία για κάθε κατοικία.
  5. Αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα στην ασφαλισμένη κατοικία (συνιδιοκτήτες, επικαρπωτές κλπ), δηλώνω τα ΑΦΜ τους για να ενημερωθούν μέσω της ΑΑΔΕ και να προχωρήσουν οι ίδιοι σε υποβολή αίτησης μέσω της πλατφόρμας με τους δικούς τους.
  6. Μετά την υποβολή της αίτησης και μέχρι τις 11.03.2024 η ασφαλιστική μου εταιρία επιβεβαιώνει την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
  7. Κατά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, η αρμόδια διεύθυνση της Α.Α.Δ.Ε. επαληθεύει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Αν οι προϋποθέσεις πληρούνται για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
χορηγείται μείωση δέκα τοις εκατό
(10%) στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί
στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης
κατοικίας.

Αν οι προϋποθέσεις πληρούνται
για χρονικό διάστημα μικρότερο
του έτους, το οποίο δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των τριών μηνών,
η μείωση του ΕΝΦΙΑ
πραγματοποιείται αναλογικά, με
βάση το ποσοστό που προκύπτει
από τον αριθμό των ημερών που
καλύπτονται ανά έτος.